Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doznivani:prednaska35

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

doznivani:prednaska35 [14.10.2014 16:52] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​35}}
 +====== 35. Velký pátek 1933. ======
  
 +**D**okonáno jest! Tato hluboce vážná slova Syna Božího byla lidstvem pochopena jako dokončení jeho vykupitelského díla a jako nejvyšší oběť za hříchy lidstva, kterou Bůh přinesl pozemským lidem za všechna jejich provinění.
 +
 +Rozechvěni díkem nechali věřící působit na sebe znění těchto slov a pocit bezpečného úkrytu vyvolal v nich volné, hluboké vydechnutí.
 +
 +A přece tento //pocit// nebyl ničím oprávněn, poněvadž vznikl jen z prázdné lidské domýšlivosti. V každé lidské duši odpočívá více nebo méně skryta úzkostlivá otázka: Jak byla jen možna tak veliká oběť Boží! Což má lidstvo u Boha tak velikou cenu?
 +
 +A tato úzkostlivá otázka jest oprávněna,​ neboť pramení z citu a má se stát výstrahou! Duch se proti tomu vzpíná a promlouvá citem. Jeho varování se neukonejší pouhými prázdnými slovy a poukazem na to, že Bůh jest //láska// a tato Božská láska že zůstane lidem nepochopitelnou.
 +
 +Podobnými slovy vyplňují se mezery tam, kde vědění chybí. Nejen vědění, ale i každé přemýšlení je nutno potlačit, protože dosavadním nesprávným výkladem slov Syna Božího namáhavě a přece falešně vybudovaná stavba rychle by se podkopala a musela se pak zřítit.
 +
 +Avšak čas pro tyto prázdné slovní obraty již minul. Nyní se musí probudit duch! //Musí;// není jiné volby, nechce-li býti zničen! Světlo to přikazuje! Bůh tomu chce!
 +
 +Kdo se ještě spokojí takovými prázdnými vytáčkami ve věcech, které nesou v sobě spásu lidstva, ukazuje duchovní lenost v nejdůležitějších otázkách ve stvoření. Je to lhostejnost a tupost vůči Božím zákonům, spočívajícím ve stvoření, a proto bude v soudu zavržen jako shnilý plod!
 +
 +//Dokonáno jest!// To byl poslední Ježíšův vzdech, kterým se ukončilo jeho pozemské bytí a tím i jeho utrpení, způsobené lidmi!
 +
 +Ježíš netrpěl //pro// lidi, jak se tito ve svém neodpovědném zatemnění domnívají,​ ale trpěl //od nich!// Byl to výkřik ulehčení nad tím, že se bolest blíží ku konci. Tento výkřik byl současně zdůrazněním tíhy dosavadního utrpení.
 +
 +Nepronášel tím obžalobu, poněvadž ztělesnění lásky, kterou byl, nežaluje. A přece Boží zákony působí vzdor tomu všude, neotřeseny a nezměněny,​ tedy i zde. A právě zde doléhají dvojnásob těžce. Neboť toto veliké //​utrpění,​ prosté každé nenávisti,//​ dopadá podle zákona desateronásobně na všechny původce jeho utrpení!
 +
 +Člověk nesmí však zapomínati,​ že Bůh ve své nedotknutelné dokonalosti jest také //​spravedlnost//​ sama! Kdo o tom pochybuje, hřeší proti Bohu a rouhá se jeho dokonalosti!
 +
 +Bůh jest od věčnosti do věčnosti živým a nedotknutelným zákonem!
 +
 +Jak se může člověk odvážit projevit svoji pochybnost přáním, že by Bůh mohl přijmouti od někoho oběť, kdo sám není vinen, kdo také nikdy žádné viny ve stvoření nevyvolal a sám není viníkem!
 +
 +Něco takového není možné ani //​pozemsky,//​ tím méně v Božském! Bylo by možné, aby pozemský soudce vědomě dal popravit nevinného člověka na místě vraha a pravého vraha by vědomě propustil bez trestu? Ani jeden z vás by něco tak nesmyslného nepovažoval za správné! O Bohu však si necháte od lidí něco takového namluvit, aniž byste se proti tomu jen vnitřně ohradili!
 +
 +Přijímáte to takřka s díkem a snažíte se umlčet a potlačit váš vnitřní hlas, který se ve vás ozývá a vybízí vás k přemýšlení!
 +
 +Pravím vám, že působení živých zákonů Božích nedbá vašeho falešného nazírání,​ které se snažíte prosadit i proti vlastnímu přesvědčení,​ ale že dopadne těžce na vás a přinese současně i důsledky za vaše rouhavé, falešné myšlenky! Probuďte se, aby nebylo pro vás příliš pozdě! Odtrhněte se od těchto uspávajících názorů, které s Božskou spravedlností nejsou nikdy v souladu, neboť jinak může se vám přihodit, že z tohoto duchovního,​ líného zášeří zachvátí vás smrtelný spánek, jenž musí přivodit duchovní smrt!
 +
 +Domnívali jste se, že Božskému je možno beztrestně se vysmívat a je pronásledovat,​ kdežto vy, pozemští lidé činíte si nárok na opravdovou spravedlnost! Představujete si Boží velikost tak, že Bůh smí pro vás trpět a nabízet vám dokonce dobro za vaše špatné činy, jichž se dopouštíte! To nazýváte Božským, jelikož podle vašich názorů jedině Bůh je schopen to dokázat!
 +
 +Představujete si tím člověka daleko spravedlivějšího než Boha! V Bohu chcete vidět všechno nemožné, ovšem jen tam, kde vám to lépe prospívá! Ne jinak! Neboť jinak ihned voláte po jeho spravedlnosti,​ jestliže jen jednou hrozí obrátit se proti vám!
 +
 +V takovémto jednostranném nazírání museli byste poznat svoji dětinskost a zardívat se hanbou, pokusíte-li se jednou přemýšlet o tom správně!
 +
 +Podle vašeho názoru bude Bůh všechno špatné a nízké shovívavě podporovat a posilovat! Vy pošetilí, pochopte konečně pravdu!
 +
 +Bůh napomáhá tvorům, tedy také i vám, výhradně svými železnými zákony, které jsou již od počátku zakotveny ve stvoření! Jsou neoblomné a nedotknutelné a působí vždy s neomylnou jistotou. Jsou nezadržitelné a rozdrtí vše, co se jim postaví do cesty, jestliže se //vědomě nepřizpůsobí//​ jejich záchvěvům.
 +
 +Vědění jest pokora! Ten kdo má pravé vědění, nemůže pokoru nikdy vyloučit, protože vědění a pokora jsou jedno. S opravdovým věděním přichází jako samozřejmost současně i pokora. Kde není pokory, tam není ani opravdového vědění! //Pokora znamená svobodu!// Jen v pokoře spočívá pravá volnost každého lidského ducha!
 +
 +Přijměte ještě toto jako doprovod pro zlé časy! Nezapomeňte při tom, že //Boží láska a spravedlnost//​ se nenechají odloučit!
 +
 +Tak jako je Bůh láskou, tak je také živoucí spravedlností! //Jest// zákonem! Vezměte konečně tuto zkušenost za základ a uložte ji pro všechen čas do své paměti! Neodchýlíte se pak nikdy od správné cesty, vedoucí k přesvědčení o velikosti Boží! //​Poznáte//​ ji všude, na vašem okolí, ba i v pozorování všedního života! Buďte proto duchovně bdělí!
doznivani/prednaska35.txt · Poslední úprava: 14.10.2014 16:52 autor: Marek Ištvánek