Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doznivani:prednaska62

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

doznivani:prednaska62 [16.10.2014 09:56] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​62}}
 +====== 62. Všemoudrost. ======
  
 +**V**edu vás svým Slovem zpět k Bohu, od něhož jste se dali odciziti všemi těmi, kteří své lidské chtění vědět stavěli nad Boží moudrost.
 +
 +A ti, kteří jsou ještě proniknuti jistým vědomím všemoudrosti Boží a chtějí se pokorně poddati velkému, láskyplnému vedení, jež spočívá v působení nezvratných zákonů tohoto stvoření, i ti si představují všemoudrost Boží jinak, než jaká je!
 +
 +Představují si moudrost Boží //příliš lidsky// a proto příliš malou, vtlačenou do příliš úzkých hranic! S nejlepší vůlí dělají z všemoudrosti jen pozemskou //​vševědoucnost//​.
 +
 +Ale všechno jejich dobré myšlení jest zde příliš lidské; dopouštějí se vždy znovu této veliké chyby, že se snaží představit si pod pojmem Boha a Božství //​nejvyšší bod lidství!//
 +
 +Vůbec se nedostanou ven z lidského druhu; ale při svém myšlení sledují stoupavě vzhůru jen vlastní způsob. Vycházejí z lidské půdy a zdokonalují vše až k nejvyššímu,​ nejideálnějšímu bodu stejného druhu. Nikdy neopouštějí svou vlastní půdu, ani při svých představách o Bohu. I když se snaží stupňovat své očekávání až do nepochopitelné výše, zůstává přece všechno v jednom sloupci myšlení a nemohou nikdy ani v tušení nalézti třeba jen stín pojmu opravdové velikosti Boží.
 +
 +Není tomu jinak ani při pojmu Boží všemoudrosti! Vaše nejodvážnější myšlení učiní z něj jen malichernou a pozemskou //​vševědoucnost!//​ Domníváte se, že všemoudrost Boží má //​„vědět“,//​ co si vy //lidé// myslíte a cítíte. Tento pojem vyžaduje nebo očekává od Boží moudrosti neomezené rozptýlení a chápání nejosobnějších a nejmenších myšlenek každého jednotlivce zde na zemi a ve všech světech! Zdůvěrnění a porozumění vůči každému malému lidskému duchu, ba ještě více, i starání se o něj!
 +
 +//Takový úkol vědění není moudrostí!//​ Moudrost je mnohem větší, stojí vysoko nad tím.
 +
 +V moudrosti spočívá //​prozřetelnost!//​ Předzvědění není však stejnoznačné s předvídáním vedení, jak tomu lidé pod slovy „moudrá prozřetelnost“ tak často rozumějí, to znamená, jak si to myslí. I zde se mýlí, protože ve svém lidském myšlení opět snaží se představiti si //zezdola nahoru// každou velikost jako //​vystupňování//​ všeho toho, co oni sami, //lidé,// v sobě nosí.
 +
 +I při svém nejlepším stanovisku neuhnou od tohoto zvyku a nemyslí na to, že Bůh a Božské je jiného, jim zcela //cizího druhu.// Používají-li při svém myšlení jako základu svého lidského druhu, pak musí jim vycházet jen omyl!
 +
 +A zde je důvod všeho falešného a každého omylu v pojmech. Zcela klidně můžeme říci, že ani jeden z dosavadních pojmů myšlení, hloubání, bádání nebyl skutečně //​správným.//​ Ve své lidské malichernosti nemohli se nikdy přiblížit ke skutečné Pravdě!
 +
 +Prozřetelnost je //​Božské//​ působení, je zakotvena v Božské moudrosti, ve všemoudrosti. A všemoudrost byla skutkem učiněna v Božských zákonech tohoto stvoření! V těchto zákonech spočívá také prozřetelnost a působí na člověka.
 +
 +Nemyslete si tedy, že všemoudrost Boží má znát vaše myšlenky a vědět, jak se vám pozemsky vede. Boží působení jest zcela jiné, větší a obsáhlejší. Bůh obepíná svou vůlí všechno, udržuje všechno svými živými zákony, podporuje vše, co každému člověku přináší //to,// co si zaslouží, to znamená, co si utkal.
 +
 +Ani jeden z nich nemůže se vyhnout následkům svého jednání, ať jsou zlé nebo dobré! //V tom// se jeví všemoudrost Boží, která jest spojena se spravedlností a láskou! V činnosti tohoto stvoření je //​všechno//​ pro člověka moudře předřízeno! I to, že //on// sám se musí //soudit!//
 +
 +V Božím soudu přináší Boží soudce jen vybavení rozsudků, kterým lidé sami propadli podle zákona Boží moudré prozřetelnosti! Soudce přináší do tohoto světa sílu vybavení, která je v něm. On je živým zákonem, //jest// nejsvětější vůlí Boží v osobě: Imanuel!
 +
 +Je to zvláštní,​ že lidstvo mluví již léta o //​světovém obratu,// který má přijít. Tentokrát má výjimečně pravdu, ale obrat je již zde! Lidstvo stojí ve středu všeobsáhlého dění, které ještě stále očekává, a nepoznává je, protože //nechce.//
 +
 +Jako vždy představují si to jinak a //​nechtějí//​ uznat, co //​skutečně//​ jest. Tím zameškají pravý čas k vlastnímu zrání a selžou. Selžou jako vždy; neboť ještě nikdy lidstvo //nesplnilo to,// co Bůh od nich může očekávat, musí očekávat, má-li je ještě dále ponechat v tomto stvoření.
 +
 +Nyní však nadchází konec Boží trpělivosti;​ neboť v jednání lidí je tolik domýšlivé omezenosti, která se při //​každém//​ příchodu Světla vždy stejným způsobem opakuje. Je v něm tolik dětinské svévole a směšné domýšlivosti,​ která příliš jasně projevuje //​nepolepšitelnou//​ lenost ducha a neponechává již žádné naděje na možnost záchrany.
 +
 +Z tohoto důvodu je to Boží vůle, aby stvoření bylo nyní očistěno od všeho takového zla. A tato svatá vůle přináší nyní očistu soudem. V uzavření kruhu všeho jednání, všeho dění!
 +
 +Uzavření kruhu bude přivozeno silou Světla, které je nyní zakotveno na zemi a všechno se musí na něm soudit, musí se očistit, nebo musí zahynout, propadnout strašlivému rozkladu. Je to přirozené a podmíněné zákony stvoření, že všechny zlé vlastnosti přinesou nyní na konci své nejsilnější květy a musí vydat své nejodpornější plody, aby se v nich vyžily a jedna druhou zničily!
 +
 +Silou Světla musí přijít všechno do varu! A z tohoto varu může tentokrát vystoupit //​vyzrálé//​ lidstvo, schopné a také ochotné přijmout s díky a jásáním nová zjevení z Boha a žít podle nich, aby tak ve správném jednání mohlo proputovat stvoření. --
 +
 +Při každém obratu dává Stvořitel dozrávajícím lidským duchům nová, jim dosud neznámá zjevení, která mají sloužit k rozšíření vědění, aby jejich duch dalším poznáním byl schopen povznésti se do světlých výšin, které kdysi opustil jako nevědomý duchovní zárodek.
 +
 +Bylo vždy jen několik těch, kteří se prokázali schopnými vděčně přijmouti z Božství přicházející líčení a mohli tak získat tolik hodnoty a síly ducha, kolik jí bylo třeba lidem. Většina všech lidí odepřela tyto vznešené dary Boží ve svém stále se stupňujícím omezení duchovního chápání.
 +
 +Doby takových obratů světů souvisely téměř vždy s dočasným stavem zralosti stvoření. Zralost stvoření byla ve vývoji podle svatých zákonů Božích vždy zcela přesně splněna. Ale //lidé// ve stvoření postavili se ve své duchovní lenosti velmi často jako překážka vývojové cesty!
 +
 +Pro lidstvo byla možnost stále stoupajícího poznání všeho Božího působení ve stvoření rozseta do jednotlivých světových epoch, ale lidé se vůči ní téměř vždy uzavřeli.
 +
 +Protože se lidé sami povznesli na východisko všeho bytí, nechtěli věřiti, že bylo něco, co svými pozemskými smysly nemohli pochopiti. Omezili své vědění jen na ně a nechtěli proto připustit nic jiného. Tak lidé, kteří jsou nejmenšími výběžky stvoření, nejvzdálenější od pravého bytí a skutečného života, rouhavě promarnili dobu milosti, v níž směli uzrávat ve stále stoupajícím poznání.
 +
 +A nyní přichází nový, veliký obrat, který nese s sebou také nové vědění. Sami již mluví o tomto obratu, ale představují si jej opět jen jako splnění ješitných lidských přání podle svých vlastních výmyslů. Ne snad, že by //oni// měli při tom nějaké povinnosti, ne, oni čekají znovu na to, že jim Světlo hodí do klína zlepšení jejich pozemských povinností! //Takový// má být tento obrat; dále jejich myšlení nestačí. To co mají vědět, co je v úzkém spojení s tímto obratem, aby mohli duchovně vystoupit výše a tím konečně přeformovat hmotnost ve svém okolí, to je nezajímá. V lenosti svého ducha prostě odmítají to, čeho dosud nebylo.
 +
 +Jak daleko vzdálen jeví se lidský duch od chtění k vzestupu,​ když myslí, že pro něj jest zcela lhostejné, ví-li o Imanueli nebo ne. Vždyť se přece o něm dosud nic nemluvilo! A jiného důvodu přece nemají k tomu, aby se s obvyklou tupostí uzavírali vůči zjevení o něm a o nynějším obratu světů, místo aby vše s radostí a vděčně přijali!
 +
 +Já vám však říkám: Lidé budou nyní Bohem donuceni, aby to přijali, protože jinak nemohou více duchovně stoupat. Oni //musí// o tom vědět. --
 +
 +Je to působení všemoudrosti,​ že při zcela určitých zralostech stvoření dostává se lidským duchům vždy nových zjevení o činnosti Boží.
 +
 +Tak byli i na tuto zemi před dávnými časy vysláni stvoření, zatímco duchovní zárodky ve svém pomalém vývoji již přetvořily vyvolená těla zvířecí k formám lidského těla, což šlo ruku v ruce s uvědomováním si ducha v pozemském těle. To dálo se v nevýslovně dlouhé době //před// známou ledovou dobou této země!
 +
 +Protože jsem již mluvil o //​Prastvořených,//​ museli být také později stvoření nebo krátce stvoření a za nimi ještě vyvinutí, k nimž patří teprve pozemské lidstvo.
 +
 +Tito stvoření, o nichž jsem dosud nemluvil, zalidňují úrovně stvoření mezi prastvořenými v prastvoření a vyvinutými pozdějšího stvoření.
 +
 +Do dozrávajících kmenů těch, kteří se z duchovních zárodků vyvinuli, přicházel v počátečních dobách tu i tam také někdy ke vtělení stvořený, aby jako vedoucí dal spojení k nejblíže nižšímu stupni pro nutnou snahu všeho duchovního vzhůru. To byly //tehdy// v počátečních dobách veliké obraty.
 +
 +Později vyvstali proroci jako omilostnění. //Tak// pracovala všeláska ze Světla, aby v době současných zralostí stvoření vždy znovu prospěla lidským duchům novým zjevením, až konečně sestoupila z Boha část jeho, aby se lidstvu dostalo svatých zpráv o Božství a jeho působení. Jinak by bylo nastalo zastavení v přezrálosti a v tomto bodu by muselo všechno propadnout rozkladu, jak je to podle samočinných zákonů ve stvoření. Jen trvalá snaha vzhůru je základní podmínkou všeho bytí a trvání ve stvoření.
 +
 +Tak přichází v nastávajícím velikém obratu světů bezpodmínečná nutnost rozšíření vědění až k bytí Imanuele, v němž se tento obrat nyní naplňuje!
 +
 +Lidský duch musí se nyní povznésti vzhůru až k vědění o něm, nebo zůstane stát, což je totéž, jako nastávající rozklad v nepotřebnosti,​ vyplývající z nečinné přezrálosti stojícího lidského ducha, který už nedovede správně použít přicházející síly Světla. Tak stane se mu zkázou to, co mu mohlo býti pomocí, jako každá falešně použitá energie.
 +
 +Proto musíte nyní vědět o Imanuelovi; neboť čas pro vás již nadešel!
 +
 +Kdo toto nové Boží zjevení chce i nadále přezírat, ten nesmí více zůstat ve stvoření a bude vymazán z knihy života. Tak to chce Bůh! A jeho svatá vůle splňuje se na lidech od této hodiny s veškerou viditelně použitou silou a to mocí Světla, které nikdo nemůže odolat.
 +
 +Těžkým utrpením budou nyní lidské duše uvolněny a připraveny k přijetí Slova, které jim z Boha přináším. A jen ochotní vyjdou ze všeho utrpení k novému bytí.
 +
 +Bůh je Pán, jen //On zcela sám// a kdo ho nechce v pokoře uznat tak, jakým ve skutečnosti //jest,// ne jak //vy// jste si //​mysleli,//​ ten //jest// odsouzen! Imanuel je s Bohem Otcem zrovna tak nerozlučně úzce spojen jako Ježíš a to se vám v této době obratu světů musí stát věděním!
 +
 +Tisíce jazyků bude nyní na zemi rozvázáno,​ aby Imanuele zvěstovaly mezi všemi národy tak, jako byl již zástupy andělů zvěstován celému stvoření, neboť on jest vůle Boha Otce.
 +
 +Směl jsem vám rozvinout obraz o tkaní ve stvoření, k němuž náležíte,​ abyste se stali vidoucími a vědomě užívali všech požehnání pro své blaho. Všech požehnání,​ která jsou pro vás ve stvoření! Aby vám v budoucnosti //​pomáhala//​ k vzestupu a ne, aby vás bolestně trestala nebo dokonce musela zavrhnout. Děkujte Pánu za to, že vás obmyslil takovou láskou, že jsem vám svým Poselstvím směl říci, co vám pomáhá a také co je vám nebezpečné.
 +
 +Nyní jste tedy vidoucí lidé, vědoucí, ale dvojnásob vinni, chcete-li jít falešnými cestami!
 +
 +Já jsem vám ukázal //ty// cesty, kterou vedou do blízkosti Boží. //Jděte// nyní po nich!
doznivani/prednaska62.txt · Poslední úprava: 16.10.2014 09:56 autor: Marek Ištvánek