Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doznivani:prednaska72

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

doznivani:prednaska72 [17.10.2014 22:22] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​72}}
 +====== 72. Duchovní úrovně IV. ======
  
 +**Č**lověk si sám nadělal mnoho překážek,​ které ho zdržují od rozvinutí jeho ducha. Duch sám usiluje o cestu //​vzhůru,//​ není-li spoután, není-li něčím připoután k zemi.
 +
 +Největším zlem však zůstává jednostranný,​ přehnaně vypěstovaný rozum, roztahující se nafoukaně na vladařském trůnu, který mu nepatří.
 +
 +Podobá se zvířeti, které dovede prokázat velmi dobré služby, je-li ovládáno. Jakmile je však přenecháno samostatnosti,​ způsobí v každém případě //škody.//
 +
 +Je jako dravec, zprvu přítulný,​ dělá radost tomu, kdo ho chová a dává potravu. Doroste-li, stává se však nebezpečným i tomu, kdo jej vychoval.
 +
 +Stane se tyranem svého ošetřovatele,​ který se ho musí obávat. Není již možno pohybovati se svobodně v kleci, určené za obydlí zvířete. Zvíře začne náhle ovládati vše, co je v dosahu jeho popudů.
 +
 +Totéž se stává každému člověku s jeho rozumem; protože však tento rozum není odkázán na jemu přikázané obydlí, t.j. na určité lidské tělo, nýbrž vynutil si //úplnou svobodu pohybu,// která je na této zemi bez hranic, muselo se chtění rozumu podrobiti celé //​lidstvo.//​
 +
 +Před rozumem si lidstvo nikde není jisto. Všude číhá jako nebezpečí,​ připravené použít své ostré drápy nebo své ničivé tesáky tam, kde se objeví nějaký člověk, který //není// ochoten se mu podříditi!
 +
 +Tak to //dnes// vypadá na zemi! Zvíře, zprvu laskavě pěstované,​ vyrostlo do obrovské síly. Žádný člověk nedokáže je přinutiti //k užitečné//​ službě. A tak vyvolává žalostnou záhubu, v níž se z části již nyní nacházíte a která se ještě hůře rozšíří,​ protože jste neschopni zvířeti v tom zabránit.
 +
 +Mnoho lidí mu padne za oběť. A přece ve skutečnosti mohli zvíře lehce ovládnout, kdyby je byli v pravý čas //​správně//​ vychovávali.
 +
 +Sílu, kterou zvíře nyní vynakládá na pustošení,​ bylo by mohlo pod důmyslným vedením ducha užitečně použíti k okrášlení a povznesení vás samých i vašeho okolí, k míru a radosti všech.
 +
 +Místo zpustošených trosek rozkládaly by se kolem vás kvetoucí zahrady, zvoucí k blažené spolupráci vděčného tvoření míruplných pozemských občanů.
 +
 +Sami jste si tohoto netvora vypěstovali. Museli byste mu //​všichni//​ propadnout, kdyby mu nyní Bůh sám nepoložil hranici, nezbavil ho jeho moci a neuvedl opět do mezí, v nichž může býti jen //​užitečný!//​
 +
 +////Před tím však musíte ještě prožít, jaké zlo jste tím způsobili. Musíte vidět a protrpět těžké následky, které z toho vyplývají,​ abyste byli úplně vyléčeni z tak falešného jednání a usilování,​ aby už //nikdy// v budoucnosti nemohla ve vás vyvstati taková žádost!
 +
 +//Tak// vás trestá Bůh: dává vám naplnění všeho toho, co jste svým vlastním chtěním snažili se vynutit proti jeho přikázáním. Nedbali jste hlasu v lásce k vám poslaných varovníků ze Světla, ba dokonce jste je ještě pronásledovali svou nenávistí a nakonec ve slepém vzteku je i vraždili. Jen proto, že byli nepohodlní vašim plánům a přesto, že jen //oni// by vám byli mohli opravdu pomoci. A pod těmito chybami není možné uvolnění vašeho //ducha// ve vás. A přece má se uvolniti tak, aby se postupně rozvíjel a obdržel spojení s druhem //jemu// vlastním, s duchovní úrovní v paprsku Světla Božské milosti.
 +
 +Vláda rozumu to nikdy nedovolila; neboť tím by velmi brzy jeho uměle vyšroubovaná falešná sláva roztála jako sněhulák v paprsku slunce. Nezadržitelně by padl s trůnu a //musel// by opět //​sloužit,//​ místo aby si hrál na pána.
 +
 +//A proto// je ta usilovná sebeobrana, která se neštítí ani vraždy tam, kde by vliv rozumu mohl býti ohrožen. --
 +
 +Tak se stává ještě dnes, že ani vy nemůžete myslet jinak. Vše, co slyšíte, co je vám zvěstováno,​ vtlačíte do //​pozemsky//​ dobře vám známých forem a tím dáváte v sobě vyvstati představám,​ které ani přibližně neodpovídají skutečnosti;​ neboť zvíře jest //nad// vámi a drží vás dole. Zvíře, které jste si sami vychovali, aniž byste si je podřídili! Postavilo se jako překážka mezi vás a všechno duchovní. Nepropouští z vás již ničeho k tomu, co jest vyšší než toto ctižádostivé zvíře -- váš pozemský utkvělý rozum -- lákavě blýskavý, ale nejnebezpečnější a nejjistější nástroj vaší záhuby v Luciferově ruce.
 +
 +//​Osvoboďte//​ se nyní od něj a pozvedněte se //nad// něj! Jinak nebudete moci uchopiti ničeho z hodnot, které vám budou poskytovány ze Světla, a nebudete jich moci pro sebe využíti.
 +
 +Buďte opět //​takovými,//​ jako byli pozemští lidé dříve, než je zajala domýšlivost rozumu a srazila je na zem, jako //jedině// vhodnou pro svou omezenost.
 +
 +Tehdejší lidé zachvívali se rytmicky se svým okolím a mohli proto býti duchovně pozdviženi ve svých záchvěvech,​ aniž by se museli proto obávati, že ztratí pozemskou půdu a pozemské myšlení.
 +
 +Jak maličcí tu stojíte dnes před těmi, které byste rádi označili jako v začátku vývoje a proto lidsky neplnocenné.
 +
 +Oni byli mnohem hodnotnější ve stvoření, než jste vy dnes. Svému Tvůrci byli mnohem cennější a užitečnější než vy ve svém neblahém pokřivení,​ které místo povznášení svého okolí má schopnost zanechávat za sebou jen poušť a trosky.
 +
 +Musíte se opět dostat k tomuto bodu. Musíte opět v sobě rozvinout křídla, která vám zcela zakrněla! //Musíte// je rozvinout, nechcete-li padnouti! Váš duch bude nyní //​osvobozen//​ od vší tíže násilím, mocí Světla! Tíha bude rozbita. A pak běda duchu, který nebude moci //​vzlétnouti!//​ Musí klesnout, protože v důsledku nedostatku jakéhokoliv cviku a činnosti, kterou jste mu rouhavě zamezili, nebude mít žádné síly k letu.
 +
 +Ještě jednoho musí být pozemský člověk zvlášť dbalý. Je to to, v čem dosud těžce hřešil: Spojení s bytostnými pomocníky nesmí být //​přerušováno!//​ Jinak způsobíte si mezeru, //vám// velmi škodlivou.
 +
 +//Velké// silné bytostné nemáte považovat za bohy. Nejsou bohy, nýbrž věrnými služebníky //​Všemohoucího//​ a jen ve své službě jsou //velicí! Vám// však nejsou nikdy poddáni. Na //malé// bytostné nemáte se však dívat domýšlivě shůry. Ani oni nejsou //vašimi// služebníky,​ nýbrž tak jako velicí slouží jen samotnému //Bohu,// Tvůrci. Jen ve svém působení se k vám přibližují,​ vy však se k nim také máte přibližovat.
 +
 +Můžete se od nich mnohému naučiti, zejména z jejich věrné služby, kterou svému Tvůrci vděčně prokazují. Vy, lidé, //​potřebujete//​ bezpodmínečně velkých i malých pomocníků;​ neboť jen ve zcela harmonické //​spolupráci//​ s nimi mohou vaše duše správně uzrávati a dojíti ke vzestupu.
 +
 +Učte se proto //dbát všech// bytostných pomocníků;​ vždyť oni mohou být vašimi nejlepšími a nejvěrnějšími přáteli!
 +
 +Pak se budete také opět lehčeji vznášet. Musíte však býti dříve //​osvobozeni//​ od //​jakéhokoliv omezení// svého pozemského rozumu, zvláště, chcete-li pochopiti //to,// co vám zvěstuji o světlých říších. Kdybyste chtěli myslet jen //​pozemsky,//​ nikdy byste jich nemohli pochopiti. Jsou přece takového druhu, který může býti přijímán,​ chápán jen //vaším duchem!//
 +
 +Teprve, když jste se takto //​otevřeli,//​ pak víte, co jsem vám svým vysvětlováním dal. Mluvím sice již dnes o těchto věcech, ačkoli jsou sdělovány pro //​pozdější//​ pochopení této země, protože já //​splňuji//​ -- jako ve všem, co k vám mluvím! Splňuji, protože bylo kdysi zaslíbeno, že zjevím vyvinutým i stvořeným celé stvoření, že vám dám klíč k porozumění všech dějů ve stvoření. Spravujte //věrně// všechno toto vědění; nikdy více nemůže se zemi dostati takové spásy a tolika milostí, protože vám vše zvěstuji! Staňte se strážci všech klíčů! Jestliže je necháte poskvrniti nebo zkřivíte na nich byť i jen malou část, nebudou vám již více otevírati tajemství stvoření. Brány zůstanou opět zavřeny nejen na dlouhou dobu, ale //​tentokrát//​ pro vyvinuté //​navždy.//​
 +
 +Taková zodpovědnost spočívá na //vás,// které jsem k tomuto úřadu povznesl mezi všemi lidmi, tak jako kdysi Ježíš učinil se svými učedníky, když dlel na této zemi.
 +
 +Vy to máte však tentokrát lehčí; nemluvím jen k vám, nýbrž //​napíši//​ vše, aby už nikdy nemohlo nastat //tak// ničivé zkřivení svatého Slova, jak se to stalo s tím nejdůležitějším,​ co Ježíš kdysi řekl.
 +
 +Je mi také tentokrát dáno mnohem více času zavésti vás do všeho, abyste se mohli přesně naučiti, co Vůle Boží jest a čeho od vás požaduje, když vám dala //vše,// čeho potřebujete k možnosti svého vědomého bytí.
 +
 +Tím stali jste se schopnými //​vědomě//​ používati všech milostí ve stvoření, ve věčnosti, jen když půjdete správně a stanete se užitečnými členy tohoto stvoření, předpokládaje ovšem, že jiným ničeho nezávidíte;​ vždyť jest zde dost místa a možností existence pro //​všechny,//​ když poslouchají zákona pohybu a s ostatními se harmonicky snášejí!
 +
 +//Vy,// malý zástup nositelů svatého kříže, jste //kvasem,// který jsem připravil pro lidstvo a který má nyní všechno pronikati a povzbuzovati,​ který má přinést duchovní pohyb do těžkopádných mas, aby tyto nemusely se neužitečně v sobě zhroutiti a zahynouti.
 +
 +Věrně opatrujte klíče, které vám dávám svým Slovem. Správně je také předávejte vždy těm, kteří přijdou //po// vás!
 +
 +Jakmile budete prosti tlaku nadvlády rozumu, //pak// vám budou jasná všechna moje slova, která jsem k vám mluvil a ještě budu mluvit. //Pak// také pochopíte to, co jste se dozvěděli o prastvoření a o prastvořených,​ kteří se nacházejí na nejvyšším místě všech stvoření, v chrámu svatého Grálu.
 +
 +//První// kruh kolem Parsifala ve stvoření se skládá ze //čtyř// prastvořených,​ kteří se mohli jako první zformovati z vyzařování Parsifala a státi se ihned vědomými. Vznášejí se v radostném tvoření. Neustále přijímají a dávají, vždy opět berou a vyzařují.
 +
 +Kolem Parsifala je //více// kruhů prastvořených. Všichni však, i ten první kruh, mají velký odstup od Parsifala a jeho trůnu, který v důsledku tlaku nemohou nikdy překročit.
 +
 +Oni čtyři prvého kruhu jsou nejsilnější mezi všemi prastvořenými. Mohou snésti více tlaku Světla než ostatní, aniž by při tom ztratili vědomí.
 +
 +Jsou to:
 +
 +//​Od-shi-mat-no-ke,//​ služebník a světlý ochránce dokonalé Trojice. Jest nejideálnějším ztělesněním královského vládce.
 +
 +//Leilak,// ztělesnění mužné odvahy a mužné síly.
 +
 +Tito dva jmenovaní jsou ve svém druhu lidem srozumitelní. Jinak je to s těmi druhými, které nyní uvedu; neboť jejich druhy jsou mimo lidské představy.
 +
 +//Lev.// Přiblížím se lidským představám,​ řeknu-li, že Lev je jako rytíř Grálu ztělesněním nejušlechtilejšího //​hrdinství,//​ jehož vyzařování pomáhá a povzbuzuje hrdinnou věrnost ve stvoření.
 +
 +//Merkur,// prastvořený vůdce mocností všech živlů, jež jsou v něm zakotveny. --
 +
 +Člověk bude myslet, že beze všeho rozumí tomu, co jsem teď řekl, ale není tomu tak. Nemůže tomu rozumět, nedám-li mu další vysvětlení o zvláštním druhu Lva.
 +
 +Abych tak mohl učinit, musím vystoupiti výše do Božské sféry. Člověku je obrazně známo, že na stupních Božího trůnu stojí jako stráž okřídlená,​ mocná zvířata, mezi nimiž jest také lev.
 +
 +Tato zvířata nejsou bájí, ale jsou tam skutečně. Dosud jsem se o nich nezmínil, protože by toho bylo na začátek příliš mnoho; proto má býti o tom hovořeno teprve tehdy, až budou lidští duchové zralejší než dnes.
 +
 +Co dnes o tom říkám, je také jen pro ty, kteří mé Poselství již v sobě přijali a snaží se je v sobě opravdu oživiti. Je to tedy jen pro //​zralejší//​ pozemské lidi!
 +
 +A tu se bude člověk ptát, jak přijdou //​zvířata//​ do Božské sféry a k tomu ještě až na stupně Božího trůnu, ano na //ty// stupně, kam lidský duch nemůže nikdy vystoupiti, i kdyby byl nevím jak omilostněn.
 +
 +To lze velmi prostě vysvětlit. Člověk si udělal o //​zvířeti//​ falešný pojem, protože vidí před sebou jen zvířata této země, která se mohou vyvinout v hrubohmotnosti!
 +
 +A to je falešné! Člověk nebo zvíře, oba jsou ve stvoření //tvory,// kreaturami. Jedna tak potřebná jako druhá, nebo jedna tak zbytečná jako druhá.
 +
 +Zvířata na stupních Božího trůnu jsou zcela jiného druhu, než to, co si lidé pod zvířetem představují. Jsou to //​vědoucí//​ zvířata! Ovšem jen z toho si nemůžete vytvořit nějakou jinou představu a sotva to vůbec kdy budete moci; neboť to všechno jest příliš vzdáleno lidskému duchu z řad vyvinutých.
 +
 +//​Vědoucí//​ zvířata, jejichž věrnost a oddanost je naprosto neúplatná! Není v nich kolísání ani váhání, nýbrž jen nadšená, nezměnitelná služba! Služba v bezprostředním činu, bez uvažování,​ aniž by k tomu bylo třeba nějakého chtění. Je to živé vznášení se v zákoně jakožto samozřejmosti a nutnosti!
 +
 +Stojí také mnohem výše než vyvinutý lidský duch. Již i tím, že svou nedotknutelnou čistotou činnosti a síly jsou //v Božské// sféře.
 +
 +Nejedná se tedy o zvíře //v lidském// smyslu, nýbrž o zvláštní,​ formou učiněné vyzařování druhu, který je nazván zvířetem tak jako jiný a sice nižší druh záření je nazván //​člověkem.//​
 +
 +Je tu třeba ještě zvláštního vysvětlení,​ které může následovat mnohem později.
 +
 +Tak jako lev na stupních trůnu bezbytostné Trojice Boží vychází z jejího vyzařování,​ v něm žije a působí, tak i Lev v prastvoření vznikl z vyzařování rovněž bezbytostného jádra Parsifala a zformoval se v čistě duchovní úrovni prvního prastvoření jako rytíř svatého Grálu!
 +
 +Je to podobnost druhu v jiné formě; neboť Lev prastvoření nese v sobě ještě něco jiného, duchovně lidského druhu. Později budu o tom ještě podrobněji hovořit. On jest v sobě spojením, zatímco vědoucí lev na stupních Božího trůnu jest naprosto čistý a nemá v sobě žádného spojení.
 +
 +Lev prastvoření je již připraven pro záření //ve stvoření//​ jako nutný přechod. Jeho vyzařující činnost je mnohostranná a přesto ohraničenější,​ než činnost lva v Božské sféře.
 +
 +Vychází z něj všechno hrdinství, které se tu a tam ve stvoření objevuje.
 +
 +Nemohu v tom dnes jít až do podrobností,​ protože to příliš uhýbá od toho, co chci říci v této přednášce. Chci jen zběžně naznačiti, že z paprsků tohoto hrdinství dostává se i duchu takových //​pozemských//​ lidí, kteří se osvědčují jako skuteční //​hrdinové.//​
 +
 +To bylo starým Germánům a Řekům, jakož i mnoha jiným dřívějším lidským kmenům dobře známo, pokud ještě udržovali vědomé spojení s bytostnými.
 +
 +Při pozemské smrti takového hrdiny vedli bytostní bytostný díl záření hrdinství do Walhally, nejvyššího hradu v bytostném kruhu stvoření, zatímco duch musel jít do jemu určené úrovně. Působil-li duch v //​dobrém//​ smyslu, zůstaly obě části nitkami spolu spojeny.
 +
 +Tyto obě části byly rozděleny jen tehdy, když duch kráčel dolů, aby bytostná část nemohla býti spolustržena. Jinak při pozemských inkarnacích splývaly obě části do sebe.
 +
 +Tento přídavek hrdinství je zvláštním darem pro pozemské lidi. Jeho přijetí je také vždy připravováno určitou zralostí dotyčného ducha a také i zcela určitou jeho //cestou.// Pro určité úkoly na zemi je část tohoto bytostného záření Lva potřebná, protože se v něm nachází samozřejmě jen v //​čistotě//​ se zachvívající útočnost, spojená s bezpodmínečným sebevzdáním,​ což není obsahem ducha jako takového. Duch má jako nejvyšší cíl výstavbu a radostné tvoření.
 +
 +A veškeré opravdové hrdinství ve stvoření jest zakotveno ve Lvu, který stojí jako rytíř svatého Grálu v prvním kruhu v prastvoření a který byl na svou prosbu zakotven v těle jednoho pozemského člověka, aby mohl bezprostředně spolupracovati na svatých naplněních //na zemi// a býti při tom ve stejné blízkosti svého Pána, jako ve světlém hradu prastvoření.
 +
 +Duchovně a pozemsky shromáždí se kolem něj //​opravdoví//​ hrdinové. Musí se tak stát podle zákonů stvoření základním druhem jeho vyzařování. Nemohou vůbec jinak, protože jsou v něm neodlučně zakotveni. Zdánlivé hrdinství zůstane mu přirozeně vzdáleno a již tím se musí prokázat jako takové.
 +
 +Tato událost při svatém naplnění na zemi je jedním z mnoha dějů, lidem nepochopitelných. Jsou však chtěny všemoudrostí Boží a svým účinkem jsou tak prosté a samozřejmé jako vše, co vychází z Boha.
 +
 +S údivem budou lidé stát před jistotou činnosti Božích zákonů, v nichž nemůže být nic jiného, než bezpodmínečné //​samočinné//​ splnění, které všechny překážky v posledním okamžiku všemohoucí silou odhodí.
 +
 +Tak jsem dnes současně poněkud pozvedl závoj se zvířat na stupních Božího trůnu. Jsou to čtyři okřídlená,​ vědoucí zvířata, která střeží trůn: Orel, lev, býk a skopec. Skopec však má lidskou tvář, neboť skopec nese v sobě část //​lidsky//​-//​duchovní!//​ Čtyři vědoucí zvířata na stupních trůnu Božího vznikla z //​bezprostředního//​ vyzařování Božího a mohou v něm vědomě žít. Nesou v sobě //​základní druhy pro všechna stvoření,//​ zatím co archandělé vznášejí se v docela jiném druhu vyzařování. Ne bez důvodu připadá zrození Syna Člověka na zemi zákonitě ve znamení skopce!
 +
 +Není však úkolem dnešní přednášky řešiti toto tajemství.
 +
 +Buďte vděčni Bohu a přijměte to, co vám smím dát. Snažte se všemu rozumět a nepřeskakujte sem tam jako ve hře. V těchto věcech si to nemůžete dovolit, neboť jsou na myšlenkové hraní v obvyklém lidském způsobu příliš vznešené a mocné.
 +
 +Čím //​horlivěji//​ a //​vážněji//​ se však budete snažit opravdu //​pochopiti//​ pravdu mého Slova, tím více vám budu moci oznámiti. Ve vašem snažení jest váš klíč k bráně mého vědění! Usilujte proto, abych vám mohl dávat plnýma rukama!
doznivani/prednaska72.txt · Poslední úprava: 17.10.2014 22:22 autor: Marek Ištvánek