Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doznivani:prednaska74

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

doznivani:prednaska74 [17.10.2014 22:25] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​74}}
 +====== 74. Duchovní úrovně V. ======
  
 +**V**ysvětloval jsem vám již první kruh prastvořených kolem Parsifala. Lépe řečeno mluvil jsem jen o něm.
 +
 +Než půjdeme dále, musím vám ještě mnohé podrobněji vylíčiti, jinak by vám něco chybělo v kruhu velikých zachvívání. To by způsobilo, že byste si to nemohli v sobě oživiti. Vše musí býti bez mezer, i když vám to může být dáváno jen v //​obrazech.//​ Z tohoto důvodu musíme i my kráčet jen velmi zvolna kupředu.
 +
 +Proto musíme ještě chvíli setrvati u prvních prastvořených,​ které jsem v poslední přednášce jmenoval. Jsou to nejsilnější sloupy //ve// všech a //pro// všechna stvoření.
 +
 +A opět musím jít vzhůru až do největší blízkosti Boží, pokud se vůbec dá mluvit o blízkosti. Není ničeho, o čem by bylo lze říci, že je to v blízkosti Boží, jestliže blízkost měříme podle pozemských pojmů.
 +
 +Ani ta největší vzdálenost,​ dosažitelná lidskou chápavostí,​ nestačí k tomu, aby alespoň přibližně učinila obraz o //té// vzdálenosti,​ kterou chceme označiti jako největší blízkost Boží. Je nekonečněji delší. To co lze nazvati vlastní blízkostí Boží, jest šlehající moře plamenů bez jakékoliv možnosti zformování.
 +
 +Používám proto jen //výraz// pro označení „blízkosti“,​ ne však pojem. V této blízkosti, na stupních trůnu, které jsou úplnými úrovněmi, nacházejí se čtyři zvířata ve svém naprosto zvláštním druhu záchvěvů.
 +
 +Prakrálovnu Elisabeth nelze řaditi do žádných odstupnění;​ ona jest sama pro //sebe// a z ní jest čistá Lilie.
 +
 +Archandělé jsou opět zcela jiného druhu bezprostředního vyzařování Božího než ona čtyři zvířata. Druhy dělí se svým formováním. Je možno také říci: Formování //jest// rozdělením,​ protože jest //​samočinné,//​ je živoucím dějem.
 +
 +Dnes chceme však mluviti jen o čtyřech zvířatech. Tato zvířata nesou v sobě předpoklady pro //​stvoření!//​ Chovají v sobě //​soustředěna//​ všechna záření, jichž je //​stvořením//​ třeba, aby se utvářela, přijímala formy.
 +
 +Proto je základ stvoření již v těchto zvířatech. Čtyři zvířata, tvořící čtverec na stupních trůnu Božího, vpíjejí do sebe všechna tvůrčí vyzařování Boží, přijímají je. To znamená, netvoří jen čtverec, nýbrž //jsou// čtvercem stvoření nebo čtvercem pozdějších kruhů stvoření.
 +
 +Nebudu se dlouho u toho zdržovati. Dotknu se jen toho, co jest dnes pro nás důležité,​ aby bylo možno vysvětliti souvislost čtverce zvířat se stvořením.
 +
 +Čtverec zvířat, nebo lépe řečeno //​„bytostí“,//​ skrývá tedy vše, čeho je //​stvořením//​ třeba; jest //pro ně// první sběrnou těch záření, vycházejících s výšin Božího trigonu, trojjedinosti Boží.
 +
 +Prakrálovnou prochází zcela jiné záření, tak jako opět jiné záření prochází všemi archanděly.
 +
 +//Jen// tento čtverec čtyř bytostí má tedy bezprostředně co činiti s pozdějším kruhem stvoření, aby jej spojoval s výšinami. Všechno ostatní, co má svůj domov ve věčné sféře Božího vyzařování a tím bylo, jest a bude věčné, sklání se ke všem stvořeným jen //​pomocně.//​ Pomáhá a povzbuzuje v záchvěvech Božské lásky, která je jim naprosto samozřejmá. //Nejsou// však pevně //spojeni// se stvořením. Spojen jest jedině čtverec čtyř zvířat.
 +
 +V těchto jemných rozdílech spočívá //velmi mnoho!// Máte si to proto zcela zvlášť pamatovati, tak mnohé a mnohé, čemu jste dosud vůbec nerozuměli,​ vám proto bude jasnější.
 +
 +Ze čtyř okřídlených vědoucích bytostí u Božího trůnu, skopce, býka, lva a orla, jest skopec //tou// bytostí, která má lidskou //tvář,// protože skopec skrývá v sobě tu část duchovna ze stvoření, z níž se formují a vyvíjejí //lidé// ve stvoření!
 +
 +To //také// souvisí s výrazem:​ Beránek Boží a rána v boku beránka. Tento výraz přirozeně vyjadřuje ránu selhání a úpadku lidských duchů ve stvoření, protože tito z něj, i když ne bezprostředně,​ tak přece jen jeho //​prostřednictvím//​ vznikli. Lidská duchovnost, jež vytryskla ven, nevrací se ze stvoření harmonicky zpět, nýbrž jest zadržena v hmotnostech,​ protože na ní lpí příliš mnoho viny.
 +
 +Tím opět rozšiřuji o kousek pole vašeho vědění. To však nemění ničeho z toho, co jste se dosud mohli dovědět. Vše zůstává přesto na svém místě a snáší se v plném souzvuku s tím, co je nové, i když se vám to snad v prvé chvíli nezdá.
 +
 +Nyní přejdu k podrobnostem. Parsifal vystoupil za hranici bezprostředního vyzařování Božího, tedy přes hranici Božské úrovně.
 +
 +Tímto činem zanesl vyzařování svého bezbytostného Božského jádra ven a zářil nyní mimo Božské sféry jako malá část z Imanuele do bezsvětelných prázdnot. Rozjasňoval,​ prohříval a přiváděl vše v pohyb. Jako zdroj života udržoval vše v pohybu.
 +
 +V přiměřené vzdálenosti od něj zformovaly se bezprostředně první čtyři sloupy stvoření. V jejich druhu spojení jest vše, čeho stvoření potřebuje. Nejsou zformovány tak, jako bytosti u Božího trůnu, nýbrž v lidských postavách, samozřejmě pro lidské pojmy v naprosto nedozírných velikostech.
 +
 +Stojí před Parsifalem jako rytíři Grálu, tedy jako mocní ochránci a věrní strážcové svaté nádoby jeho bezbytostné části, kterou jim Bůh v Parsifalovi svěřil. Při tom současně naplňují působení čtyř bytostí na stupních trůnu Božího!
 +
 +Podle činnosti ve stvoření jsou jejich druhy následující:​
 +
 +1. //​Od-shi-mat-no-ke://​ Ideální postava všemu ostatnímu nedosažitelného,​ protože zcela dokonalého lidského ducha! Proto se jeví jako královský vladař. Má v sobě jen druh skopce, jest tedy druhem //jeho// působení v prastvoření,​ můžeme říci, že skopec je v něm zakotven.
 +
 +2. //Leilak:// Ideální postava mužné odvahy, mužné síly. Má v sobě spojení druhů skopce -- proto duchovně lidská forma -- a //býka.//
 +
 +3. //Lev:// Ideální postava hrdinství a neochvějné mužské věrnosti. Má v sobě spojení skopce se lvem.
 +
 +4. //Merkur:// Vládce všech mocností živlů. V něm jest spojení skopce s orlem.
 +
 +Všichni čtyři prastvoření musí být mimo jiných druhů, které také vyjadřují,​ vždy v základě spojeni se //​skopcem,//​ protože jsou //duchovní a vědomí,// což pochází jen ze skopce.
 +
 +Tak jako jsou čtyři zvířata na stupních trůnu sloupy a mocnými strážci v Božském,​ přirozeně mimo bezbytostného Božství, tak jsou tito čtyři prastvoření prvého kruhu kolem Parsifala v čistě duchovním, v prastvoření,​ sloupy a mocnými strážci, jejichž spolupráce dává dokonalé spojení a vyzařuje vše, čeho je stvoření třeba.
 +
 +Oživení těchto paprsků je způsobeno světlým jádrem Parsifalovým. Teprve z jeho vyzařování mohli se strážcové zformovati jako první potřebné základní sloupy, které jsou současně nejmocnějšími ochránci svatostánku.
 +
 +Není tak snadné vysvětlovat vám takovou velikost v neustálém pohybu a formovati ji v pevné obrazy pro vás. Skutečnost přece nikdy //​nestojí.//​ Jest v trvalém plynulém pohybu, ve výměně přijímání,​ vyzařování,​ stahování a znovuvracení všeho k Parsifalu. A to vše //​současně//​ bez jakéhokoliv přerušení. To si ovšem vůbec nemůžete ani představiti.
 +
 +V těchto čtyřech prvních prastvořených jsou tedy soustředěny,​ spojeny všechny proudící tvořivé síly z Parsifala. Jsou spojeny a zesíleny stejnými druhy záření čtyř zvířat a živoucím Světlem z Parsifala stále udržovány v tryskajícím a vracejícím se pohybu, řízeném chtěním prastvořených.
 +
 +Snad si budete moci ve své mysli představiti takový děj, který, vyjádřeno pozemskými slovy, je pravdě nejblíž!
 +
 +Snažte se to v základě pochopiti a zapamatujte si, jak jsem to formoval v pozemská slova. Nedělejte snad znova ve svém myšlení skoky a neptejte se, kde zůstalo ženství, které podle mých dřívějších přednášek má být vždycky o půl stupně výše! Nehloubejte při tom, kde je Maria a Irmingard, které přece nemohou státi níže než prastvoření! Ani zde není žádné mezery. Vše přesně zapadá do druhého.
 +
 +Čtyři jmenovaní prastvoření jsou prostě hlavními //sloupy// stavby stvoření a //od nich// vychází pak dolů nebo do dalších vzdáleností vše, jak jsem vám to již dříve vysvětloval. Tito čtyři nesou v sobě spojeny všechny síly stvoření, zatímco ostatní jsou jen //​pomocníky.//​
 +
 +Ukazuji vám jen //​přímou//​ linii shora dolů, vedoucí k vám, vyvinutým lidským duchům. Přitom ponechávám všechna odvětví nedotčena a nejmenuji je, tak jako na příklad Lohengrina, protože on není //​východiskem//​ žádného záření, které by ve stvoření působilo nějakým rozhodujícím tvořivým vlivem. Později se k tomu jistě vrátím. Nejprve ukazuji vám opěrné //body// ve stavbě stvoření!
 +
 +Maria při tom všem vůbec nepřijde v úvahu, ani Irmingard. Přicházejí sice shůry, jsouce ve stvoření //​zakotveny,//​ avšak //nejsou// s ním pevně spojeny. V tom je opět veliký rozdíl. Přes svá zakotvení nejsou na stvoření připoutány,​ nýbrž jsou naprosto oproštěny od stvoření a všech jeho proudů. Proudy stvoření mohou sice v jejich zakotvení až //k nim,// takže jsou jasně viditelny, ale nemohou vniknout //do// nich, protože k tomu chybí potřebné //​spojení.//​
 +
 +Maria a Irmingard působí, aniž by mohlo býti na ně zpět působeno! Pomáhají a povznášejí,​ posilují, očisťují,​ léčí nebo také odmítají, ale //​nespojují se// svým zářením se stvořením. Dbejte toho!
 +
 +Maria přišla přece z //​bezbytostného//​ jako část Božské lásky, která jest Ježíšem a jako část Imanuele k svatému spojení. Nemá proto s ženstvím jako //taková// nic společného,​ nýbrž stojí jako láska Boží před //celým lidstvem!//
 +
 +Ženství ve stvoření jako takové má co činit jen s //​Irmingard//​ a tato sestoupila k hradu Grálu v prastvoření z Boží úrovně a vstoupila tam do čistě duchovní nádoby, která pro ni byla již připravena.
 +
 +Není nutno říkati, že i do ní byla vložena jiskra bezbytostnosti,​ aby Imanuel mohl v celém stvoření působiti jako //​trojice.//​ Trojice bezbytostnosti Imanuelovy ve stvoření jest: Parsifal-Maria-Irmingard,​ tedy spravedlnost,​ láska a čistota.
 +
 +Imanuel, jako Syn Boží, působí tedy ve své bezbytostnosti v posledním,​ nejsvětějším naplnění nyní na věky ve stvoření současně v Parsifalu,​ Marii a Irmingard, přesto, že zatím zůstává trojjediností Boží jako svatá Vůle Boží.
 +
 +To je opět nový čin lásky, který Bůh ku pomoci a silnější ochraně //lidstva// učinil. K ochraně toho lidstva, které má přestát soud, aby už nikdy stvoření nemohlo býti poškozováno slabostí lidských duchů.
 +
 +Nepleťte se proto nepotřebnými myšlenkami. Mluvím nyní //jen// o prastvoření z Parsifala! K tomu nepatří Maria ani Irmingard, které tam //​působí//​ tak jako Parsifal ve svém druhu. --
 +
 +Za čtyřmi prastvořenými sloupy nachází se druhý kruh, který je poněkud více vzdálen, řekněme pozemsky myšleno o půl stupně dále. Tento druhý kruh nebo úroveň je naplněn činností tří //​ženských//​ prastvořených:​ //Johany, Celly, Josephy.//
 +
 +Nepředstavujte si však, že tyto prastvořené stojí tu prostě v kruhu. Každá rozvíjí činnost zvláštního druhu ve velkých zahradách nebo úrovních, které z nich vznikají a kolem nich se rozkládají.
 +
 +V těchto úrovních je mnoho pomocných bytostí a obyvatelů prastvoření,​ kteří jsou vždy činni a seřazeni kolem určité ženské nebo mužské vedoucí osobnosti.
 +
 +Tak následuje první čtyři prastvořené veliký zástup rytířů a ženské prastvořené veliký počet ženských pomocnic.
 +
 +Není třeba, abychom se při tom zdržovali, jinak by se obraz, který vám chci dát, rozběhl do nepřehledných a pro vás nepochopitelných dálek.
 +
 +Chci dnes jen zběžně naznačiti, jakého druhu jest činnost tří ženských prastvořených,​ vyzařující do celého stvoření.
 +
 +Pro každou z nich je to působení zvláštní a přece všechna činnost těchto tří zasahuje //tak// do sebe, že se může jeviti jako celek. Hranice mezi nimi lze sotva poznati. Jejich působení je //čistě ženské// a ony jsou jeho ideálním ztělesněním.
 +
 +//Nejprve Johana:// Její činnost nelze obsáhnout určitými //slovy,// protože by byl její význam ihned zmenšen, proto řeknu jen krátce, že se týká //domova!// Harmonicky a přitažlivě vytváří domov. Je nutno však chápati domov ve //​vyšším//​ slova smyslu, ne snad jako malé obydlí pozemského člověka!
 +
 +I toto obydlí je v tomto pojmu obsaženo, protože působí ve velkém tak jako v malém, ano až do toho nejmenšího,​ ale zde se jedná o //věc samotnou,// ne snad o její malý kousíček.
 +
 +K tomu patří například také cit blaženého spojení se zemí, tvořící naši vlast, cit, který může vyšlehnout v opravdové nadšení celého národa, když se nějaký nepřítel snaží ji poškoditi.
 +
 +Mohl bych uvésti tisíceré věci a přece byste v nich nepoznali opravdovou velikost působení Johany. Její působení jest pevně vryto do každého lidského ducha jako svatý odkaz, který je s to ho vysoko povznésti a dáti mu pevnou oporu. A tento odkaz jest v prvé řadě dán //​ženství;//​ v něm proto spočívá osud celého národa.
 +
 +Působení //Celly// jest stejně něžného druhu. Pěstuje pečlivě v duchovnu tichou úctu před nastávajícím mateřstvím! Se vší nedotknutelností a vznešeností,​ která v tom spočívá! Její působení je vysokého druhu, úctyplně plaché a uplatňuje se svou blízkostí u všech čistých duchů!
 +
 +//Josepha// klade k //tomu// základy: učí dbáti //​schrán,//​ tedy těl, jako z Boží milosti svěřených statků, a přiměřenému zacházení s nimi. Přirozeně nejen pozemských těl, nýbrž //všech// schrán ve stvoření, které jsou přece vždy dány v prvé řadě jen k podpoře vývoje duchovního nebo bytostného jádra. Jako takové mají být vždy udržovány v čistotě!
 +
 +I nemocné schrány přispívají k vývoji //​takového//​ jádra, které by ve zdravé schráně snad nemohlo dost rychle procitnouti.
 +
 +Činnost Josephy má stejnou cenu, jako činnost obou ostatních. Na cestách všech poutí ve stvoření je také stejně //​důležitá.//​ Jsou to základní podmínky normálního,​ Bohem chtěného dozrávání všech tvorů ve stvořeních. Toto působení prostupuje vše jako nejjemnější nitky a jeví se svou činností ve zcela různých formách. Jsou v neustálém pohybu. Nevýslovné,​ nezformovatelné. Tlačí a ženou, mohou však být //​správně//​ pochopeny jen citem a takto uskutečněny stát se požehnáním.
 +
 +Schopnost cítění je však zasypána nadvládou rozumu. Tím byla prorvána propast mezi všemi těmi, kteří v prastvoření podle vůle Boží slouží a tkají. Tím byla také vynucena násilím porucha v potřebném běhu celého stvoření.
 +
 +Zářivá činnost tří prastvořených,​ Johany, Celly a Josephy, je //​společným,//​ velkým, základním tvořením, které zasahuje do sebe a přece zůstává rozděleno.
 +
 +Vykročme nyní ještě o půl stupně dál, což ovšem znamená ve skutečnosti vzdálenosti,​ které jsou mimo vaši představivost. Tam najdeme opět jednu prastvořenou:​ //​Vasithu.//​
 +
 +Vasitha jest strážkyní brány při východu nejvyšší a nejčistší části prastvoření,​ na jehož vrcholu v zářivé vznešenosti a míru vznáší se nádherný hrad svatého Grálu.
 +
 +Vasitha a její okolí odděluje nejvyšší část prastvoření. Ona stojí u bran a ukazuje všemu duchovnímu,​ které musí jít dál za nutností svého vlastního vývoje, cestu dolů, k mostu, který jako obrovská duha klene se nad hlubokými propastmi k oněm říším, které potřebovaly dalšího ochlazení a vzdálenosti od Božího Světla, aby se mohly stát vědomými k vlastnímu bytí, v němž se mají zformovati a rozvinouti v plný květ.
 +
 +Tam ve výši stojí Vasitha a dává směr kopím, zatímco její ostrý pohled proniká vše, co nebylo schopno zůstati v prvé části prastvoření a musí kolem ní kráčet dolů. Její doprovázející slovo dává všem útěchu a věrný průvod!
 +
 +Tak jdou ti, kteří se mají utvářeti jako stvoření, spolu s těmi, kteří ještě v poslední sraženině zůstanou líně ležet, aby se nejprve vydali na cestu pomalého vývoje. Jen na této dlouhé pouti mohou si uvědomit své bytí. Táhnou ven do nezměrných velikých dálek a nesou v sobě touhu po Božím Světle!
 +
 +Nakonec udělejte si krátký přehled toho, co bylo řečeno:
 +
 +Cesta záření Božského trigonu do stvoření a tím přirozeně také pro všechny lidi vede čtvercem čtyř vám dosud jen podle jména známých zvířat na stupních trůnu. Čtyři první prastvoření ve stvoření nesou toto záření zvířat v sobě. Tvoří tedy pro kroužení stvoření čtverec čistě duchovní. Poháněn a v trvalých pohybech udržován jest však kruh stvoření jen silou Světla, která živě tryská z bezbytostného jádra Parsifala.
 +
 +Vryjte si pevně v sebe tento základní obraz, abych mohl nyní jíti do šířky a přidávati obraz k obrazu a tak rozšířit vaše vědění, aniž by se váš pohled zmátl. Dokážete to, jestliže chcete!
doznivani/prednaska74.txt · Poslední úprava: 17.10.2014 22:25 autor: Marek Ištvánek