Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sk:sbornik3:obrat_svetu_21_7_1929

Obrat svetov.

21. 7. 1929

Obrat svetov – koniec tvrdošijnosti človeka! Všetko nepriateľské Svetlu, všetko, čo sa chce proti Bohu opäť usilovať, zmizne! Vy ľudia neviete, čo všetko v týchto slovách spočíva, netušíte, aké všemohúce je dianie konca, ktoré sa teraz spustí s týmto obratom svetov. Rýchlo a vždy rýchlejšie, sa nakoniec prevalí zúrivá rýchlosť kola Merkúra, roztrhajúco skrze ľudskú vinu špiniacu základ tejto zeme, ktorý sa už trasúco zachvel, strhajúco každú prekážku, ktorá vznikla z falošného márnomyseľného ľudského chcenia. —-

So železnou päsťou udiera osud na bránu ľudských duší, že sa vyľakajú v strachu a cestu musí uvoľniť sem hrmiaca búrka nového dňa stvorenia! Trasúco sa zachvieva krvou pošpinená zem v pôrodných bolestiach Svetlom chcenej všetko obsahujúcej očisty s plamenným zväzkom rútiacej sa Žiariacej Hviezdy. Ona prinesie podľa zákonov stvorenia vyvolanie Svätého súdu v hrubej hmotnosti, ako je už dlho sľúbené a pripravovalo sa vo všetkom bytostnými pomocníkmi.

Že tejto veľkej kométy duchovne rozžeravená sila vyžarovania musí vyvolať súd, spočíva len na ľuďoch, ktorí vo svojej obratnej namyslenosti a sebeckosti sformovali zle diela, ktorí očisťujúci lúč Svetla neznášajú, ale pritom sa potkýnajú a idú do záhuby. Obrat svetov prináša s praduchovnou silou Žiariacej Hviezdy povýšenie tejto Zeme a ľudstvo do regiónu, v ktorom prislúcha podľa zákona Božej vôle. —-

To zasiahne ľudstvo týmto veľkým obratom nepripravené, ono sa preďaleko vzdialilo od Bohom chcenej cesty a v nahnitom, temnom vlastnom chcení dlho už zmeravelo; lebo vládne svojim chladným rozumom v pozemskom, ktorý nedokáže viac chytiť spojenie so živým žiarením ducha zhora, ktoré by ho samo mohlo prežarujúco otepliť. Preto sú aj rozumové diela ako technika, politika a hospodárstvo chladné a bez života.

Keby boli pozemskí ľudia takí zrelí, ako to už vo svojom duchovnom vývoji museli byť, keby sa snažili dbať na všetky zákony vo stvorení, nebolo by toto ľudstvo také meravé v odpornej namyslenosti a v domýšľavej lenivosti ducha, mohlo byť zjavenie svetlej Hviezdy vo veľkom obrate svetov najväčšou hodinou všetkého doterajšieho ľudstva a iba obšťastňujúca radosť, naozaj radostné nadšenie vyvolané vo vďaky plnom uctievaní PÁNA, ktorý ho vyslal! To by sa týmto obratom svetov priniesla pozemskému ľudstvu živá, prehlbujúca viera skrze očakávané poznanie vo vedení o Svetle. —-

Tak sa však menuje jediná pomoc, ktorú ľudstvu v jeho nekajúcnej zarytosti môže vzniknúť skrze BOŽIU milosť.

Utrpenie a pre mnohých aj zatratenie, keď sa oni viac nezmenia a tak sa nechcú vložiť do dokonalých zákonov stvorenia, ktoré nesú BOŽIU vôľu. —-

Väčšina pozemských ľudí je nielen nič netušiaca o celom obsiahlom dianí obratu svetov, ale si dokonca postavila v meravej svojhlavosti a v detinskom vzdore tvrdé múry okolo svojho Ja, aby sa vnútorne uzatvorila ako ochromene zaspatá smrteľným spánkom. Preto teraz oni uvidia meč ako nepriateľa a nie ako poslednú pomoc nepochopiteľnej BOŽEJ milosti; lebo sa už dlho veľmi ďaleko vzdialili so Svetlu odkloneným, zlým chcením a sebeckými túžbami od každej duchovnej možnosti pochopenia skrze svoj vládnuci, v pokroku svojho presvedčenia ducha utlačujúci rozum, ktorý všetko

zatvrdzujúc na zem spútanou tuposťou zmyslov sa rozťahuje na celej zemi. —-

S úplne jednostranným, falošným úžerníctvom pozemského rozumu, ktorý mal byť iba vykonávajúcim nástrojom chcenia ľudského ducha, ublížil teraz všetkému chceniu a muselo to tak viesť k studenej meravosti. Bez rozžeravenia sa cítením čistého chcenia musí rozum zmeravieť; lebo jeho oživujúca a otepľujúca iskra je samotný duch u človeka! —

Predsa ľudský duch spí hlbokým spánkom už tisícročia, tak hlboko, že ani nemôže viac rozlíšiť medzi duchom a rozumom. Zrútil sa skrze svoju nevedomosť pod vedením rozumu slepo veriaci ako nič netušiaca obeť do koristi poblúdenia plaziaceho sa temna, ktoré ponúklo lenivému duchu vábnu pohodlnosť a nepozorovane skrivilo pravé pojmy.

Tak podľahnú mnohí bludu svojho lenivého ducha a viac sa neprebudia k lampášom nového veľkého dňa sveta; lebo jeho neobmedzená vláda zemi pripútaného rozumu nedá mu nikdy viac ako takú spoznať poslednú BOŽIU pomoc v SLOVE. —-

Avšak hovorím vám: Brána pomoci pre odmietajúceho je zapadnutá!

Sú len dva druhy cítenia, ktoré vám teraz musia priniesť prežitie: Radosť alebo utrpenie, podľa stanoviska jednotlivca. V Posolstve nájdete cestu a silu vystúpiť z močiara zatemneného sveta na zdravú pôdu, na ktorej viac nezakolíšete, než na ľudskou vinou tak hlboko klesnutej Zemi. —-

Pre najväčšiu časť ľudstva teda je vlastnou cestou ešte len utrpenie, a pre mnohých aj zatratenie, v ktorom sa musia vzájomne pôsobiaco zrútiť svojím chcením plným nenávisti a svetlu nepriateľským konaním, keď sa nechcú viac zmeniť v rozhodnutí osudovej hodiny; lebo brána pomoci pre odmietajúceho je zapadnutá!

Tak je teraz obrat svetov svätým dianím. Prinesie pomoc a posilu všetkým, čo sa s dobrým chcením o Svetlo sa usilujúco zachvievajú v Božích zákonoch. Avšak utrpenie a nakoniec pád všetkým, čo sa nechcú v tom podrobiť, ako sa to ľudskému duchu svedčí.

Vy úbohé, malé ľudstvo, čo som vám dával tak veľa do ruky a ako ľahkomyseľne ste sa tým doteraz hralo! —-

Široké masy si však vôbec nevážili nové Posolstvo zo Svetla v sebaklame a blude vlastnej veľkosti. Teraz sa vám všetkým v prežívaní obratu svetov preukáže vaše pravé ja. Skrze neúprosne ťažké utrpenie, ktoré vzájomne pôsobiaco na nich spadne, môžu mnohí ešte spoznať, ako falošné bolo ich doterajšie myslenie a konanie, a že pravá pomoc leží stranou jeho pyšnej nádeji, kým nepriatelia BOHA musia zájsť v žiali správneho žiarenia Imanuela, ktoré prinesie odvetu pre všetko, čo sa zločinne usiluje zahubiť mier ducha, aby v lži temna pyšne vládlo. Mnohí sa však stanú v zosilnej sile Svetla stupňovaním odsúdeniahodného temna nenávisti plnými nepriateľmi BOHA, ktorí sa teraz zrútia z pozemského trónu prepožičanej moci do rozkladu šedi plnej noci.

Preto beda všetkým, ktorí sa viac nedokážu odpútať od muru svojho neblahého bludu; lebo ostane vám tým ďaleko vlastná cesta k záchrane, ktorú ste stratili svojim vlastným zmýšľaním na ťažkosti a pozemskú smrť svojho spolu tvora.

Neužíva si nikdy viac sebaklam a obratné klamanie pre skutočnosť, ktorá sa nezdráhajúco uplatní a všade drží prekážku mudrujúceho rozumu stranou, až nikdy viac nemôže trvať tu na Zemi a ani v jemnej hmotnosti, čo ruší Bohom chcenú výstavbu! —-

Už vreštia výkriky zúfalstva ta nad zhrozeným ľudstvom. To musí človek prežiť teraz všetok neblahý blud vlastnej veľkolepej veľkosti z prachu zrodeného mozgu v horkom utrpení, až sa konečne z toho rozvíja a pravú pokoru nájde v duchu alebo v tom zájde v temne najstrašnejšieho zúfalstva; lebo v konečnom dianí zláme pyšnú stavbu krvavo statnej žiadosti po moci ako kôpku prachu. —-

Pritom sa rozdrví, čo sa k tomu hlási v slove a v čine! —-

Pre cestu Posolstva však prinesie nové zosilnenie sily zo Svätého Svetla s veľkým obratom víťazstva v premožení všetkých prekážok. –

Musí vás utrpenie utláčať ako lis ovocie, a len zrelá šťava revy pije svetlý lúč nového slnka! — Len kto skrze čistotu alebo zrelosť môže v budúcnosti jestvovať ako utrpením vyskúšaný ľudský duch, bol by schopný aj v osobnom rozvoji spolupôsobiť na výstavbe novej ríše podľa vôle všemohúceho Stvoriteľa všetkých svetov a v blaženom poznaní vytušenia Jeho nekonečnú veľkosť múdrosti. Božiu veľkosť.

Aj vy znalci môjho Posolstva stojíte ešte veľmi vzdialení od možnosti cítenia Jeho pravej veľkosti! Dal som vám v Slove Pravdu semena zázračného kvetu, z ktorého môže vzniknúť kvet pravej ľudskosti, keď opatrne sa staráte a strážite, aby zosilňujúco rastie vo vrelej túžbe po Svetle. Vy všetci máte Slovo, ktoré som vám smel priniesť skrze nepochopiteľnú milosť v Božej láske. Predsa je sotva jeden medzi vami, ktorý už plne uchopil jeho vysoký zmysel. Ako veľmi ste však ešte vzdialení od pojmu radostnej služby Svetlu! —-

Chcem vám povedať tajomstvo: Len kto radostne sám seba odovzdáva do služby pre Svetlo, spĺňa tú najvyššiu, sebavedomú ľudskosť a príde v tom vo vlastnom prežití k vytušeniu nepredstaviteľnej Božej veľkosti, takže blažene môže pred Ňou stáť ako človek. Iba kto radostne pôsobí v Božej službe, bude sa považovať zo Svetla za človeka. —

Sem som sypal okolo vás zo semena v Slove, z ktorého sa môže vytvoriť zázračný kvet človek. A tento zázračný kvet vznikne v radostnom splnení služby v Božej vôli, ktorá úplne sama prinesie vám rajský pokoj s nebeskou radosťou.

Iba v ochrane pravej ľudskosti môže živé duchovné semeno dozrieť k najkrajšiemu kvetu vo vytušení svätej Božej veľkosti. Veľké duchovné tajomstvo pre ľudí leží rozvinuté v možnosti vytušiť svätú Božiu veľkosť. —

Kto je však tak ďaleko, vôbec nemôže viac ináč než radostne a nadšene slúžiť Najvyššiemu Riaditeľovi a PÁNOVI všetkých svetov. A pritom odpadnú od ľudského ducha všetky slabosti a chyby, ktoré by ho mohli dolu držať, a stane sa v sebe novým premáhaním svojho ja v službe pre sväté Svetlo, ktorému má platiť jeho najvyššia láska. V prebudení tohto čistého druhu kvetu spočíva to najväčšie a najkrajšie pre človeka: Ľúbezný plod duchovnej zrelosti. Predsa ju nemáte, túto korunu pravej ľudskosti. Vo vašom malom vlastnom chcení zabíjate tento Boží dar pre človeka! Nemáte dosiahnuté tušenie o Božej veľkosti a o Jeho svätosti, lebo ho rozložíte vo vašom malom pozemskom rozume. Hovoríte priveľa o Bohu a Jeho svätých zákonoch, hovoríte tým pre vás mŕtvy pojem najvyššieho života. Svätosť sa môže ľudským duchom iba cítiť; lebo váš rozum nie je tak ďaleko dobre ohnutý a očistený, že zachvievajúco stojí pred jasnosťou nevysloviteľného svetla, úbohý, malý. Mnohým o tom neprídete hovoriť pre prežitie vášho ducha. Predsa milosť možnosti vytušenia svätej Božej veľkosti najskôr urobí človeka človekom!

S Božím slovom, ktoré som smel priniesť, nastal teraz obrat svetov. Tento obrat však prinesie spásu a vzostup ducha iba tým, ktorí v nezištnej službe chcú sa usilovať a odpykať, čo schybili. Až tým sa stávajú v sebe noví, ako to už raz povedal Kristus v slovách: „Pokiaľ sa človek nezrodí nový, inak nevojde do Božej ríše!„

Predsa toto všetko je tomuto ľudstvu cudzie a nepochopiteľné už tak dlho, lebo zločinne sa odrezalo od duchovnej možnosti pochopenia pádom do hriechu skrze neobmedzenú nadvládu chladného rozumu, ktorý ako Svetlo rozpaľujúci nástroj je ľudskému duchu len pravý sluha, keď v boji s temnom rozkrúti oslobodenie a spásu z ťažkých pút hmotnosti. —

Ostáva najväčšia časť ľudstva sama chcene taká nevediaca o pritom všetkom teraz v splatnom veľkom obrate svetov a nepozná Svetlo zosilňujúce Božie zákony, v ktorých sa naplní konečný súd.

To prinesie bezradnosť a mdlobu vykorenenia, lebo zosilneli v svojhlavosti a vzdore vždy slabšie sa stavajúceho druhu, ktorý musí zájsť ako nepotrebný pre novú dobu.

Pre správne nové sa však nehodí ich slepý duchovný zrak, takže ním pohŕdajú. Tým však sa aj zrútia všetky tvrdé múry, ktoré vybudoval chladný pozemský rozum, aby sa chránili a bezpečne tušili jemnejšie žiarenia jasného Svetla, ktoré ich bolestne zasahujú a vždy viac popletú, až každá pevnosť zanikne. To vymetie Svätá sila všemohúceho preč nad ľudskou vinou pošpinenou Zemou a veľký orkán očisty hučí so železným násilím nad jej roztrhnutým zachvievajúcim základom! To je aj zničenie každého nepriateľa Boha požehnanie pre o Svetlo sa usilujúce ľudstvo; lebo odpadne s ním zo zemegule veľa ťažko zaťažujúceho zla nenávisti plného temna.

Praohromné je dianie, ktoré som smel pripraviť na Zemi podľa všemohúceho svätého príkazu Svetla; lebo to prinesie s obratom svetov aj oslobodenie všetkých o Svetlo sa usilujúcich bytostí a spásu prebudeným duchom zo zakliatia najťažšieho temna!

Pozdravujem preto radostne túto hodinu svätej veľkosti, ktorá sa teraz spĺňa v obrate tohto sveta pre všetko, čo je v ňom! Buď chvála, úcta a vďaka Najvyššiemu, v ktorého najsvätejšej sile a milosti som smel pripraviť nezmerateľné dianie, s ktorým vznikne Jeho nová ríša! Len BOH môže Svojou vôľou tvoriť, lebo v ŇOM samotnom je Život a Sila!

Amen! 1)

sk/sbornik3/obrat_svetu_21_7_1929.txt · Poslední úprava: 01.10.2015 00:12 autor: Marek Ištvánek